Práva dotknutej osoby | Podmienky ochrany súkromia

Tieto podmienky ochrany súkromia vysvetľujú, akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní našich služieb osobné údaje v rámci spoločnosti FIRMA na základe NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a  Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnenie niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Unition, s. r. o. so sídlom: Letná 3480/1, Poprad 058 01, IČO: 47535237

(ďalej len „Prevádzkovateľ“ alebo „my“). Prevádzkovateľ nemá  určenú zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov. Prijatie a  vybavenie žiadostí dotknutých osôb je riešené na úrovni oprávnenej osoby. Kontaktné údaje oprávnenej osoby:

Unition, s. r. o.
E-mail: gdpr@unition.sk
Telefónne číslo: +421 52 285 8045  (prijatie a vybavenie žiadostí dotknutých osôb vybavujeme výhradne písomnou formou)
Korešpondenčná adresa: Unition, s. r. o. , Halatova 2, Poprad 058 01

Tieto podmienky ochrany súkromia slúžia primárne na splnenie informačných povinností podľa čl. 13 a 14 GDPR, § 19 a § 20 Zákona voči dotknutým osobám, o ktorých spracúvame osobné údaje. Ide najmä o našich zamestnancov, alebo o zamestnancov našich obchodných partnerov a zákazníkov. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú, ako aj ďalšími právnymi predpismi. V prípade, ak by ste nerozumeli akejkoľvek informácii a/alebo súhrnu informácií uvedených v tomto dokumente, neváhajte nás kontaktovať.

Prečo chránime vaše osobné údaje?

Ochrana súkromia je pre nás veľmi dôležitá aj z inej ako zákonnej povinnosti. Je preto našim cieľom poskytovať naše služby takým spôsobom, aby za každých okolností boli dodržané základné zásady a princípy ochrany súkromia a najmä ochrany osobných údajov. Z dôvodu maximálneho zabezpečenia ochrany osobných údajov v našej správe, sme sa rozhodli zaviesť moderné, efektívne a jednoduché opatrenia na zabezpečenie súladu s GDPR a so Zákonom.

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

 • – plniť rôzne zmluvné povinnosti a zákonné povinnosti;
 • – skvalitňovať úroveň ponúkaných služieb a produktov;
 • – chrániť naše oprávnené záujmy;
 • – zabezpečiť pre našich zákazníkov a návštevníkov online prostredia maximálny komfort pri komunikácii s nami.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Nižšie uvedený prehľad vysvetľuje, k akým účelom spracúvania dochádza v rámci spoločnosti Unition, s. r. o.

Účel spracúvania osobných údajov      Právny základ  Typ osobných údajov**
Zmluvné a predzmluvné vzťahyplnenie zmluvy  bežné osobné údaje, doručovacia adresa, kontaktné údaje
Vybavovanie reklamáciíosobitný predpis, alebo zákonbežné osobné údaje, kontaktné údaje, číslo účtu
Vedenie účtovnej evidencie                                                    osobitný predpis, alebo zákonbežné osobné údaje, kontaktné údaje, číslo účtu
Spracovanie došlej a odoslanej poštyosobitný predpis, alebo zákonbežné osobné údaje
Archivácia dokumentácie Prevádzkovateľaosobitný predpis, alebo zákonosobné údaje podľa archivovaného dokumentu
Oslovenie zákazníka s ponukou (priamy marketing)                                  súhlas  bežné osobné údaje, kontaktné údaje
Zasielanie obchodných oznámení (exist.zákazník)oprávnený záujem  prevádzkovateľa   bežné osobné údaje, kontaktné údaje
Objednanie tovaruplnenie zmluvy  bežné osobné údaje, doručov. adresa, kontakt.údaje, spôsob platby
Vystavenie účtovného dokladuosobitný predpis, alebo zákonbežné osobné údaje, doručov. adresa, spôsob platby
Dodanie tovaruplnenie zmluvybežné osobné údaje, doručov. adresa, kontakt.údaje, spôsob platby
Návšteva webstránkyoprávnený záujem  prevádzkovateľaIP adresa, geolokačné údaje, cookies, typ prehliadača
Registrácia zákazníkasúhlasbežné osobné údaje, kontaktné údaje, cookies
Prihlásenie sa do účtu zákazníkaoprávnený záujem  prevádzkovateľamailová adresa, používateľské meno, heslo, cookies 
Účinná obhajoba v prípade sporu;oprávnený záujem  prevádzkovateľabežné osobné údaje, kontaktné údaje

*Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje na základe vášho súhlas, tento súhlas ste oprávnený kedykoľvek odvolať spôsobom akým bol udelený, alebo písomne na vyššie uvedených kontaktoch Prevádzkovateľa (nevzťahuje sa na súhlasy týkajúcich sa súborov cookies)

Všetko o cookies a ich nastaveniach nájdete tu

Aké sú oprávnené záujmy, ktoré pri spracúvaní osobných údajov sledujeme?

Pri nasledujúcich účeloch sa spoliehame na právny základ oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Nižšie nájdete bližšie vysvetlenie týchto účelov resp. oprávnených záujmov:

Zasielanie obchodných oznámenízasielanie obchodných oznámení už existujúcim zákazníkom na základe predchádzajúcich objednávok
Návšteva webstránkyvykonávanie štatistických meraní výkonnosti webstránky marketingovými nástrojmi tretích strán
Prihlásenie sa do účtu zákazníkauľahčenie prihlásenia sa do účtu registrovanému zákazníkovi bez zapamätania si prístupových údajov
Účinná obhajoba v prípade sporuzáujem Prevádzkovateľa na účinnom riešení prípadných sporov k spokojnosti oboch zúčastnených strán

Ako o Vás získavame osobné údaje? 

 • – v procese uzatvárania zmluvy s našou spoločnosťou
 • – pri objednávaní produktov a služieb
 • – komunikáciou s Vami telefonicky, alebo cez sociálne siete

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie osobných údajov dobrovoľné. Osobné údaje môžete našej spoločnosti poskytnúť rôznymi spôsobmi napr. :

Vaše osobné údaje však môžeme získať aj od Vášho zamestnávateľa alebo od spoločnosti, v súvislosti s ktorou Vaše osobné údaje spracúvame. Najčastejšie ide o prípady, kedy s danou spoločnosťou uzatvárame alebo vyjednávame zmluvný vzťah alebo jeho podmienky. Ak sa získanie osobných údajov týka zmluvného vzťahu, najčastejšie ide o zmluvnú požiadavku alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Neposkytnutie osobných údajov (či už Vašich alebo Vašich kolegov), môže mať negatívne dôsledky pre organizáciu, ktorú zastupujete, nakoľko nemusí dôjsť k uzatvoreniu alebo realizácii zmluvného vzťahu. V prípade, ak ste členom štatutárneho orgánu organizácie, ktorá je našou zmluvnou stranou alebo s ktorou jednáme o uzatvorení zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje môžeme získavať z verejne dostupných zdrojov a registrov. Akékoľvek náhodne získané osobné údaje v žiadnom prípade ďalej systematicky nespracúvame na žiadny nami vymedzený účel spracúvania osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov podľa článku 18 GDPR, § 15 Zákona, vykonávame len v prípade udelenia súhlasu zákonným zástupcom dotknutej osoby.

Musíte vždy poskytnúť Vaše údaje a aké sú eventuálne následky, keď to neurobíte?

Poskytnutie osobných údajov Zákazníkom  je v našej spoločnosti dobrovoľné, ale nevyhnutné pre zabezpečenie niektorých služieb, napr. vytvorenie objednávky zákazníkom a jej realizácia (uzatvorenie a realizácia Zmluvy o predaji), registrácia účtu, alebo využívanie našich formulárov.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Zachovávanie mlčanlivosti o osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sme prijali interné predpisy, vďaka ktorým sú Vaše osobné údaje zdieľané len s oprávnenými osobami Prevádzkovateľa, alebo preverenými tretími stranami. K Vašim osobným údajom môžu mať prístup len oprávnené osoby poverené na prácu s osobnými údajmi. Osobné údaje našich klientov, zamestnancov, obchodných partnerov a iných fyzických osôb poskytujeme len v nevyhnutnej miere nasledovným kategóriám príjemcov osobných údajov:

 1. našim prevereným a riadne právne zaviazaným sprostredkovateľom (napr. účtovníkom, právnikom a pod.)
 2. poskytovateľom softvérového vybavenia
 3. poskytovateľom technickej (IT) podpory našej spoločnosti;
 4. poskytovateľom online marketingových nástrojov spoločnosti Google LLC (napr. Google Ads, Google Analitics a pod.) alebo Facebook Ireland Ltd, podmienky využívania týchto nástrojov nájdete tu
 5. inštitúciám pri plnení našich zákonných povinností v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi spracovania osobných údajov napr. Daňovému úradu;

V prípade, ak na spracúvanie osobných údajov využívame sprostredkovateľa, vždy vopred preveríme, či sprostredkovateľ spĺňa požiadavky organizačného a technického charakteru  z hľadiska  zabezpečenia bezpečnosti  spracúvania Vašich  osobných  údajov.  V prípade záujmu o informácie týkajúce sa našich aktuálnych sprostredkovateľov nás prosím neváhajte na vyššie uvedených kontaktoch.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Štandardne  osobné  údaje  neprenášame  do  tretích  krajín  mimo  Európskeho  hospodárskeho priestoru  (EÚ,  Island,  Nórsko a Lichtenštajnsko), ak to nie je nevyhnutné. V prípade využívania online marketingových nástrojov (prehľad používaných online marketingových nástrojov nájdete tu) s udelením Vášho súhlasu (nastavením cookies), môžu byť Vaše osobné údaje  prenášané aj do Spojených štátov amerických, pričom Spojené štáty americké majú postavenie tretej krajiny, ktorá nezabezpečuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov. V týchto prípadoch sú ale cezhraničné prenosy a spracúvanie Vašich osobných údajov zabezpečené certifikačným systémom Privacy Shield, ktorý bol vytvorený americkým Ministerstvom obchodu, Európskou komisiou a Švajčiarskou vládou, aby mali subjekty z Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojených štátov amerických prostriedky na splnenie požiadaviek na ochranu osobných údajov pri ich prenose z členského štátu Európskeho hospodárskeho priestoru do Spojených štátov amerických, a za účelom podpory transatlantického obchodu. Tento systém podľa rozhodnutia Európskej komisie zabezpečuje primeranú ochranu osobných údajov. Bližšie informácie o tomto systéme sa môžete dozvedieť na jeho webovej stránke https://www.privacyshield.gov.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú . Vo všeobecnosti, doba uchovávania vyplýva z právnych predpisov a legislatívy SR. Ak z právnych predpisov nevyplýva, dobu uchovávania Vašich osobných údajov vždy vo vzťahu ku konkrétnym účelom určujeme my. V prípade otázok ohľadom doby uchovávania Vašich osobných údajov, nás prosím kontaktujte na vyššie uvedených kontaktoch.

Aké sú Vaše práva v pozícii dotknutej osoby?

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Máte právo kedykoľvek účinne namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Spracované osobné údaje nie sú predmetom profilovania. Všetky naše ponuky šité na mieru nášho zákazníka sú vyhotovené na základe manuálneho posúdenia objednávok.

 1. Právo namietať máte aj voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na základe oprávnených záujmov, ktoré sledujeme, ako sú vysvetlené vyššie.
 2. GDPR ustanovuje všeobecné podmienky výkonu Vašich jednotlivých práv. Vašou žiadosťou týkajúcou sa konkrétneho práva sa budeme vždy zaoberať a skúmať z hľadiska právnej úpravy a našej internej politiky pre vybavovanie podnetov dotknutých osôb. Ako dotknutá osoba máte najmä:
 3. Právo požiadať o prístup k osobným údajom, podľa článku 15 GDPR, § 21 Zákona, ktoré o Vás spracúvame. Toto právo zahŕňa právo na potvrdenie o tom, či o Vás spracúvame osobné údaje, právo získať prístup k týmto údajom a právo získať kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak je to technicky uskutočniteľné
 4. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov, podľa článku 16 GDPR, § 22 Zákona, ak o Vás spracúvame nesprávne alebo neúplné osobné údaje;
 5. Právo na vymazanie Vašich osobných údajov, podľa článku 17 GDPR, § 23 Zákona;
 6. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, podľa článku 18 GDPR § 24 Zákona;
 7. Právo na prenosnosť údajov, podľa článku 20 GDPR, § 26 Zákona;
 8. Právo namietať spracúvanie  údajov podľa, článku 21 GDPR, § 27 Zákona;
 9. Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, podľa článku  22 GDPR, § 28 Zákona.

Osoba má na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi právo namietať:

 1. spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívanie jeho osobných údajov – titul, meno, priezvisko, adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Osoba  má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi, alebo osobne kedykoľvek namietať spracúvanie jeho osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov, alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ide o nasledovné prípady spracúvania osobných údajov:

 1. spracúvanie osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a Prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany. Osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej Prevádzkovateľovi alebo osobne kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. V takomto prípade má osoba práva žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania. V prípade, že má osoba podozrenie, že jej údaje sa neoprávnene spracúvajú, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu?

 Aktuálne nevykonávame také spracovateľské operácie, na základe ktorých by dochádzalo k prijímaniu rozhodnutia s právnym účinkom alebo iným podstatným vplyvom na Vašu osobu, ktoré by boli založené výlučne len na plne automatizovanom spracúvaní Vašich osobných údajov v zmysle čl. 22 GDPR.

 Ak sa domnievate, že spracúvame nesprávne osobné údaje o Vás so zreteľom na účel a okolnosti, môžete požiadať o opravu nesprávnych alebo doplnenie neúplných osobných údajov pomocou kontaktov cez naše kontaktné kanály.

 Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk) , alebo sa obrátiť so žalobou  na príslušný súd. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.

Externé webstránky

Naše webstránky môžu obsahovať prepojenia (linky) na iné webstránky a/alebo služby iných poskytovateľov. Nie sme zodpovední za obsah a spravovanie webstránok, či služieb iných Poskytovateľov, na ktoré odkazujeme. Tieto podmienky ochrany súkromia sa nevzťahujú na spracúvanie osobných údajov v rámci Vášho pohybu na iných webstránkach.

Ako chránime Vaše osobné údaje?

Je našou povinnosťou chrániť Vaše osobné údaje primeraným spôsobom. Naša spoločnosť prijala všeobecne akceptované technické a organizačné štandardy za účelom zachovania bezpečnosti spracúvaných osobných údajov najmä pred ich stratou, zneužitím, neautorizovanou úpravou, zničením alebo iným dopadom na práva a slobody dotknutých osôb. Vaše osobné údaje sú prednostne uchovávané  na našich zabezpečených serveroch alebo dátových nosičoch v Slovenskej republike.

Zmena podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov je  pre  nás  veľmi dôležitou podmienkou v budovaní dôverného vzťahu s našimi zamestnancami ako aj zákazníkmi. Informácie, ktoré sme Vám povinní poskytnúť v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, sa môžu časom meniť. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v potrebnom rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v spracovaní Vašich osobných údajov.

Unition, s. r. o. so sídlom: Letná 3480/1, Poprad 058 01, IČO: 47535237

v Poprade, 01. 08. 2020

**typy osobných údajov:

Bežné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa

Kontaktné údaje: mailová adresa, telefónne číslo Platobné údaje: spôsob platby